ROSA COLOMINAS ISERN, l'administradora de la pàgina web, en endavant, tallerdecreació94, és la titular del LLOC WEB www.tallerdecreacio94.cat.

Degut al contingut i a la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació dels productes d'aquest web hauran de registrar-se en el formulari de contacte, i els que vulguin realitzar una comanda, hauran de registrar-se en el formulari d'USUARIS/CLIENTS completant el formulari de REGISTRE, acceptant les condicions de venda i les condicions d’ús. Les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció, en atenció al Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, del 27 d’abril de 2016, article 13; l’LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, de 5 de desembre; la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors; l’LSSI-CE, 34/2002; i la Llei 26/1984, de defensa dels consumidors i usuaris.

En referència als drets i llibertats fonamentals dels interessats que requereixen la protecció de les seves dades personals, en particular d’aquells interessats menors de 14 anys, el Reglament General-UE-2016/679, en el seu article 6, apartat f, i l’article 7 de l’LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, estableixen que aquests no puguin atorgar el seu consentiment perquè un comerç online reculli les seves dades personals. En aquests casos hauran de ser els seus representants legals (pares o tutors) els que hagin de fer-ho en nom seu, llevat que el menor tingui com a mínim 16 anys, moment en què sí seria lícit el seu consentiment.

El LLOC WEB: www.tallerdecreacio94.cat, del qual tallerdecreació94, n'és l'Administrador, es dedica a la venda online de joguines artesanes de fusta i fil de ganxet.

Degut a la fabricació artesanal de fusta i fil, cada joguet és únic i per motius de tonalitat del color de la fusta o del fil utilitzat en el moment, pot variar de la foto-mostra de la pàgina web.

Els preus exposats que s'indiquen al LLOC WEB inclouen l'IVA a totes les joguines, i el preu dels enviaments dependrà del pes, volum i distància, qüestió que estarà reflectida en el moment de formalitzar la compra a l'apartat EL MEU CISTELL.

Formalitzada la comanda, amb l'acceptació de les condicions de venda i condicions d'ús web i la confirmació del procés de compra a l'apartat EL MEU CISTELL, l'administrador del web www.tallerdecreacio94.cat, envia un correu electrònic a l'USUARI/CLIENT amb els detalls de les joguines, si es disposa d'estoc, i el sistema d'enviament.

L'USUARI/CLIENT, pagarà en el moment de realitzar la comanda del producte.

Els Centres Educatius disposen d'un sistema especial de contractació per l'administrador del web.

El LLOC WEB compleix amb la normativa PCI-DSS, de compliment obligatori per les pàgines web que disposen de lloc d'emmagatzematge i processen informació financera sensible com la targeta de crèdit/dèbit.

L'USUARI/CLIENT haurà d'abonar l'import corresponent a la compra mitjançant TARGETA DE DÈBIT, VISA I MASTERCARD.

Per als Centres Educatius, el pagament es podrà realitzar mitjançant TRANFERÈNCIA BANCÀRIA.

L'USUARI/CLIENT haurà de notificar a l'administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament utilitzat, mitjançant correu electrònic o per via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè l'administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

Segons la destinació, es poden utilitzar diverses modalitats o mètodes d'enviament. Cada modalitat i cada destinació tenen uns terminis d'enviament que s'especifiquen en el procés de confirmació de la comanda a la descripció de cada producte. El temps de lliurament habitual és de 2 a 4 dies si es disposa en estoc. Si s'ha de confeccionar, tenint en compte que són productes artesanals, el termini serà de 7 a 15 dies tots hàbils, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.

L'administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda per l'USUARI/CLIENT en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l'administrador de la pàgina web n'informarà els seus USUARIS/CLIENTS quan en tingui coneixement.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en què es posa el producte a disposició de l'USUARI/CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de missatgeria o Correus.

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posada a disposició de l'USUARI/CLIENT dins el termini i no s'hagi pogut lliurar per causa imputable a l'USUARI/CLIENT.

Quan la comanda està preparada s'envia una foto per poder apreciar el color i tonalitat de la joguina confeccionada amb fil o fusta i, posteriorment quan surt de la nostra empresa, s'envia un correu electrònic a l'USUARI/CLIENT notificant que la seva comanda està sent enviada pel sistema de correus o missatgeria.

Si en el moment del lliurament l'USUARI/CLIENT es troba absent, el repartidor deixarà un comprovant indicant com ha de procedir per recollir la comanda. L'administrador de la pàgina web contracta, com a part del servei de lliurament, a Correus o, si ho desitja, a una empresa de missatgeria que garanteixi el lliurament.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat el lliurament, l'USUARI/CLIENT s'haurà de posar en contacte amb l'administrador de la pàgina web.

En el cas que l'USUARI/CLIENT no procedeixi així passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors des de la sortida a repartiment de la comanda, aquesta serà retornada i l'USUARI/CLIENT haurà fer-se càrrec de les despeses d'enviament i retorn de la comanda, així com de les despeses de gestió associades.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua de la comanda, tallerdecreació94, iniciarà una investigació que endarrerirà el lliurament de la comanda, circumstància que l'administrador d'aquest web solucionarà amb el client.

L'USUARI/CLIENT haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant del repartidor que, en nom de l'administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sol·licitat. Si, un cop revisada la comanda, l'USUARI/CLIENT detecta qualsevol incidència com indicis de què ha estat manipulada o qualsevol desperfecte causat en aquesta durant l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho el més aviat possible a l'administrador de la pàgina web, al telèfon: 670 519 070, o per correu electrònic: rosa@tallerdecreacio94.cat.

Els productes comprats en aquesta pàgina web es podran retornar i reemborsar sempre que l'USUARI/CLIENT comuniqui a l'administrador la seva intenció de retorn del(s) producte(s) adquirit(s) en el menor temps possible. Des de la recepció del producte, i si escau la devolució del producte, el termini serà de 14 dies des del moment de la comunicació de la devolució fins a l'arribada a les instal·lacions de tallerdecreació94.

L'administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin amb les condicions següents:

  • El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
  • L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa o embolcall en el qual ha estat rebut per protegir el producte.
  • En el supòsit que no es pugui fer en l'embolcall amb què es va lliurar, l'USUARI/CLIENT l'haurà de retornar en un embolcall protector perquè el producte arribi a l'administrador de la pàgina web amb les màximes garanties possibles per a la seva revisió.
  • S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament o factura emesa dins l'embolcall, on, a més, s'expliqui el motiu de la devolució.

Si el motiu de la devolució és imputable a l'administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s'havia demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de l'USUARI/CLIENT.

Per procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos:

  • L'USUARI/CLIENT haurà d'informar que vol retornar el producte el més aviat possible des del lliurament i en dies hàbils. La informació es pot fer per telèfon: 670 519 070 o al correu electrònic rosa@tallerdecreacio94.cat.
  • L'administrador de la pàgina web informarà a l'USUARI/CLIENT de l'adreça a la qual ha d'enviar el producte.
  • L'USUARI/CLIENT ha de tornar els productes pel mateix sistema pel qual li van ser lliurats. La devolució l'ha de pagar l'USUARI/CLIENT.
  • L'administrador de la pàgina web accepta i tracta les devolucions amb la protecció de les lleis locals i la Directiva de la UE.

Únicament en el cas que el servei lliurat físicament sigui defectuós o incorrecte, l'administrador de la pàgina web reemborsarà també a l'USUARI/CLIENT les despeses corresponents.

L'administrador de la pàgina web gestionarà l'ordre de devolució seguint el mateix sistema emprat per fer el pagament. El retorn de la devolució al compte de l'USUARI/CLIENT dependrà de l'entitat emissora.

Los presentes términos y condiciones de venta y uso se rigen por la legislación española aplicable en la materia. Para resolver cualquier controversia o conflicto que se derive, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales del partido judicial de, SABADELL, de la ciudad origen de, tallerdecreació94, titular del SITIO WEB, salvo que la ley imponga otra jurisdicción.

tallerdecreació94, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat al web amb l'objectiu de poder-los transmetre a d'altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció, a l’adreça: PASSATGE ÀNGEL GUIMERÀ 12, Codi Postal: 08130 Localitat: SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, Província: BARCELONA, Correu electrònic: rosa@tallerdecreacio94.cat, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la identitat de l'usuari.

Opcions d'accessibilitat